Press "Enter" to skip to content

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування «Схеми санітарного очищення міста Миколаєва»

Департамент ЖКГ 0
  1. Замовник: департамент житлово-комунального господарстваМиколаївської міської ради, 54005, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова,7.

 

  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Схема санітарного очищення міста Миколаєва (далі – Схема) є документом державного планування місцевого рівня.

Схема визначає стратегічні напрямки розвитку галузі як для керівників комунальних підприємств, так і для органів місцевого самоврядування.

Схема санітарного очищення населеного пункту є передпроєктним документом, який зводиться до аналізу існуючого стану санітарного очищення та прибирання населеного пункту, розробки пропозицій та техніко-економічних обґрунтувань шляхів розвитку цієї сфери.

Мета Схеми – розроблення комплексу заходів, направлених на охорону навколишнього природного середовища і здоров’я населення від негативного впливу міських відходів.

Завдання Схеми полягає у виборі найбільш ефективних в санітарному, технічному, технологічному та екологічному відношеннях заходів щодо збирання, перероблення, утилізації, видалення та знешкодження твердих і рідких побутових відходів, використанні сучасних методів прибирання територій населеного пункту, раціональному розміщенні об’єктів санітарного очищення та прибирання.

Схему розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про відходи»; Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року (розпорядження КМУ № 820-р від 08.10.2017 р.); Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів , що затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 23.03.2017 № 57; ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», що затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.08.2013 № 395.

 

  1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Оцінка впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, з урахуванням стратегічних напрямків розвитку галузі, визначених Схемою санітарного очищення міста Миколаєва, буде здійснюватися згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

  1. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі- СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування «Схеми санітарного очищення міста Миколаєва». Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

– атмосферне повітря;

– водні ресурси;

– земельні ресурси;

– біорізноманіття та рекреаційні зони;

– кліматичні фактори;

– соціальне середовище.

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики відходів створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та вимагають спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Схема санітарного очищення передбачає створення відповідної інфраструктури та визначає завдання, які покликані створити комплексну систему поводження з відходами, що в свою чергу мінімізує шкідливий вплив на здоров’я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час проведення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки реалізації заходів Схеми на території рекреаційних зон та території та об’єкти природно-заповідного фонду міста;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: відсутні.

 

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо ДДП не буде затверджено:

Для досягнення мети Схеми санітарного очищення міста Миколаєва необхідне комплексне, системне і цілеспрямоване вирішення наступних основних завдань:

– впровадження системи поводження з відходами, яка забезпечуватиме зменшення обсягів захоронення відходів, впровадження роздільного збирання відходів, безпечне поводження з відходами, в т.ч. небезпечними відходами у складі побутових відходів, максимально можливе використання вторинної сировини в складі відходів,

– організація системи прибирання території міста яка попереджуватиме негативний вплив на довкілля,

– здійснення контролю за дотриманням нормативних вимог щодо санітарного очищення території;

– залучення громадськості до свідомого поводження з побутовими відходами через інформування та освіту населення.

Найсприятливішим варіантом є затвердження розробленої Схеми санітарного очищення міста Миколаєва.

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

– альтернатива 1: «нульовий сценарій» – незатвердження зазначеного документа державного планування;

– альтернатива 2: затвердження документа державного планування.

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Для проведення СЕО буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші законодавчі акти, які мають відношення до проєкту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: цільовий аналіз, аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно до контрольного переліку, експертний аналіз, проведення оцінки впливу проєкту на складові довкілля та на стан здоров’я населення.

Також, під час здійснення СЕО буде залучатися громадськість.

 

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Схеми санітарного очищення міста Миколаєва розроблена з урахуванням кліматичної зони, сезонів року, епідеміологічної обстановки та відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством.

 

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Звіт про СЕО розробляється відповідно статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з урахуванням Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296 (зі змінами).

 

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО Схеми надавати протягом 10 днів з дня розміщення цієї Заяви на офіційному веб-сайті замовника та внесення її до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. Зауваження і пропозиції приймаються у тому числі у письмовому вигляді департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ЖКГ ММР, на поштову адресу: 54005, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7 або на електронну адресу: [email protected].

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.