Press "Enter" to skip to content

Положення

ПОЛОЖЕННЯ про департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№ 16/32

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Департамент ЖКГ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності департамент ЖКГ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Департамент ЖКГ є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Департамент ЖКГ має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Департамент ЖКГ утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

2. Основні завдання

2.1. Основні завдання департаменту ЖКГ полягають в реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради в галузі комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста, з метою якісного утримання житлового фонду та прибудинкових територій, інших об’єктів житлово-комунального господарства міста, забезпечення населення належними житлово-комунальними послугами,

2.2. Департамент ЖКГ, реалізуючи повноваження органів місцевого самоврядування в даній галузі, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

3. Повноваження департаменту ЖКГ

3.1. Здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності міста, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню відповідно до повноважень:

3.1.1. Організація належного управління, утримання та експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства та водо-, тепло-, електропостачання, що знаходяться у комунальній власності міста.

3.1.2. Організація утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства, що знаходяться у комунальній власності міста та підпорядковані департаменту ЖКГ.

3.1.3. Координація комунальних підприємств, управителів, інших органів, установ або організацій незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність в сфері житлово-комунальних послуг, будівництві, реконструкції, ремонті об’єктів житлово-комунального господарства, розгляд їх виробничих планів, аналіз результатів діяльності, розробка пропозицій та заходів щодо ефективності їх роботи стосовно розвитку об’єктів житлово-комунального господарства.

3.1.4. Узагальнення пропозицій адміністрацій районів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств житлово-комунальної сфери, інших суб’єктів економіки міста з питань будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об’єктів житлово-комунального господарства міста.

3.1.5. Планування, організація та реалізація заходів із водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод у місті.

3.2. Зі сприяння розвитку підприємств житлово-комунальної сфери усіх форм власності:

3.2.1. Розгляд виробничих та фінансових планів комунальних підприємств, прогнозних показників надходжень за платні послуги комунальних установ, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення моніторингу виконання запланованих обсягів діяльності.

3.2.2. Розробка процедур та механізмів з підвищення якості житлово-комунальних послуг та експлуатації електро-, тепло-, газо-, водопостачальних мереж та об’єктів, їх розвитку при передачі спеціалізованим підприємствам незалежно від форми власності. Надання інформації про результати їх впровадження за результатами року на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

3.3. Зі сприяння належному утриманню і експлуатації житлового фонду міста незалежно від форми власності:

3.3.1. Організаційна, агітаційна та роз’яснювальна робота щодо створення мешканцями житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

3.3.2. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня самоорганізації населення багатоквартирних житлових будинків, забезпечення функціонування та розвиток об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

3.3.3. Збір, узагальнення, систематизація, ведення та аналіз відкритого реєстру об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та управителів, які обслуговують житловий фонд у місті Миколаєві.

3.3.4. Організація розгляду та впровадження в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на житлово-комунальні послуги, розгляд яких віднесено до компетенції органів місцевого самоврядування.

3.3.5. Організація та контроль роботи комісій з обстеження стану житлових будинків (квартир) та інших об’єктів житлового господарства, з метою встановлення його відповідності санітарним і технічним вимогам.

3.3.6. Проведення у передбачених законодавством випадках конкурсів із надання послуг з утримання (управління) будинків і споруд та прибудинкових територій.

3.4. З питань належного благоустрою та санітарного стану міста:

3.4.1. Організація діяльності щодо підтримки належного благоустрою та санітарного стану на об’єктах житлово-комунальної сфери міста, які обслуговуються управителями, комунальними підприємствами у цій сфері, або підприємствами інших форм власності згідно з договорами, укладеними департаментом ЖКГ.

3.4.2. Координація діяльності установ незалежно від форми власності щодо організації благоустрою населених пунктів, у тому числі шляхом залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення.

3.4.3. Забезпечення реалізації державної та міської екологічної політики.

3.4.4. Проведення заходів із озеленення, благоустрою зон відпочинку (пляжів) міста на об’єктах, підпорядкованих департаменту ЖКГ.

3.4.5. Організація діяльності щодо поводження з безпритульними тваринами у місті.

3.4.6. Організація діяльності щодо поводження з відходами на території міста відповідно до вимог чинного законодавства.

3.4.5. Організація діяльності з утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.

3.5. З контролю за діяльністю у сфері житлово-комунального господарства міста:

3.5.1. Контроль за організацією робіт житлово-комунальними підприємствами міста та управителями згідно з діючими нормами з утримання та виконання ремонту житлового фонду; технічного обслуговування житлового фонду; підготовки об’єктів житлово-комунального призначення до експлуатації в осінньо-зимовий період; експлуатації, ліквідації наслідків стихійних явищ та підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період; утримання ліфтового господарства; експлуатації димо-, вентканалів; аварійного обслуговування житлового фонду; експлуатації будинків підвищеної поверховості; утримання та ремонту об’єктів благоустрою (доріг, тротуарів, штучних споруд, технічних засобів організації дорожнього руху, мереж зовнішнього освітлення) та кладовищ.

3.5.2. Організація заходів щодо надання населенню якісних житлово-комунальних послуг в необхідних обсягах.

3.5.3. Здійснення контролю за роботою служб електро-, тепло-, газо-, водопостачальних підприємств міста стосовно усунення аварійних ситуацій.

3.5.4. Здійснення розробки та впровадження заходів з підвищення ефективності роботи суб’єктів економіки у сфері житлово-комунального господарства, а саме: рівня якості надання житлово-комунальних послуг; стану доріг та під’їзних шляхів; стану зовнішнього освітлення. Надання інформації про результати їх впровадження за результатами року на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

3.5.5. Здійснення аналізу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги та енергоносії, організація заходів щодо забезпечення повноти розрахунків.

3.6. З організації заходів щодо розвитку сфери житлово-комунального господарства міста, участі у реалізації заходів енергозбереження та енергоефективності:

3.6.1. Здійснення аналізу та прогнозування у сфері житлово-комунального господарства міста.

3.6.2. Розробка проектів цільових програм в галузі та відповідних розділів програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, виконання заходів, передбачених зазначеними програмами.

3.6.3. Розробка та реалізація програм створення та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, підготовка програм співфінансування.

3.6.4. Подання на розгляд та узагальнення інвестиційних проектів у галузі.

3.6.5. Здійснення заходів з вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового досвіду, нових методів господарювання, прогресивних форм організації та стимулювання праці у сфері житлово-комунального господарства міста.

3.6.6. Сприяння заходам із впровадження сучасних та економічних форм адміністрування та проведення розрахунків за житлово-комунальні послуги та енергоносії.

3.6.7. Розробка та реалізація пропозицій по залученню додаткових ресурсів у фінансування розвитку та утримання об’єктів житлово-комунального господарства міста, в тому числі шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів; поширення серед населення кредитних програм та у інших, передбачених законодавством формах.

3.6.8. Виконання функцій замовника з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту, а також газифікації житлового фонду і утримання об’єктів комунального призначення згідно із затвердженими міськими програмами, державним і міським бюджетним фінансуванням.

3.6.9. Підготовка проектів рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, які стосуються роботи житлово-комунального господарства міста.

3.6.10. Участь у підготовці відповідних документів щодо приймання-передачі до комунальної власності міста об’єктів, які не мають балансоутримувача на території міста, крім тих, що розташовані на території приватного сектору.

3.6.11. Розгляд в установленому порядку пропозиції, заяви, скарги громадян, вжиття заходів щодо усунення причин, які їх викликають.

3.7. З організації діяльності:

3.7.1. Залучає за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради, установ, підприємств, громадських об’єднань тощо фахівців для підготовки нормативних і інших документів, розробки і здійснення заходів, які проводяться департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

3.7.2. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції департаменту ЖКГ.

3.7.3. Організовує заходи з навчання, координації та контролю відповідно до завдань діяльності та функцій департаменту.

3.7.4. Одержує у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.7.5. Бере участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.7.6. Порушує питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні трудової дисципліни, законодавства України з питань, що відносяться до функцій та завдань департаменту ЖКГ.

3.7.7. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради.

3.7.8. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.7.9. Департамент ЖКГ здійснює інші повноваження, які передбачені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормами чинного законодавства України.

4. Структура департаменту ЖКГ

4.1. Структуру департаменту ЖКГ, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників департаменту ЖКГ призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту ЖКГ.

Заступників директора призначає на посади та звільняє з посад міський голова у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників департаменту ЖКГ визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту ЖКГ.

4.4. Посадові обов’язки директора департаменту ЖКГ визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

4.5. У складі департаменту ЖКГ діє управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об’єктів та житла, яке утримується за рахунок відрахувань від бюджетних витрат на ремонт, реконструкцію та будівництво (до 2,5 відсотка).

5. Керівництво департаменту ЖКГ

5.1. Департамент ЖКГ очолює директор департаменту житлово-комунального господарства (далі – директор департаменту ЖКГ), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Директор департаменту ЖКГ:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту ЖКГ, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на департамент завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в департаменті ЖКГ.

5.2.2. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.2.3. Планує роботу департаменту ЖКГ, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.2.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту ЖКГ.

5.2.5. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності  працівників департаменту ЖКГ.

5.2.6. Забезпечує дотримання працівниками департаменту ЖКГ правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.7. Надає оперативні завдання керівникам підпорядкованих підприємств.

5.2.8. Вносить пропозиції щодо укладання контрактів з керівниками підприємств, що знаходяться у комунальній власності та працюють у галузі житлово-комунального господарства, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Має право представляти їх до нагородження.

5.2.9. Підписує видані у межах своєї компетенції та департаменту ЖКГ акти, накази, організовує перевірку їх виконання.

5.2.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

6. Заключні положення

6.1. Працівники департаменту ЖКГ повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники департаменту ЖКГ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників департаменту ЖКГ при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники департаменту мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація департаменту ЖКГ здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.