Press "Enter" to skip to content

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23.12.2023

№ 27/19

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

  1. Загальні положення

 

1.1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) є виконавчим органом Миколаївської міської ради (органом місцевого самоврядування).

 

1.2. Департамент ЖКГ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

1.3. У своїй діяльності департамент ЖКГ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

 

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям міської ради у встановлений ними строк.

 

1.4. Департамент ЖКГ є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Департамент ЖКГ має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

1.5. Департамент ЖКГ утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

  1. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання департаменту ЖКГ полягають в реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунального господарства міста (в тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження (в частині, що передбачена бюджетними програмами, в яких департамент ЖКГ визначено виконавцем), ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), управління побутовими відходами, благоустрою на території міста Миколаєва.

 

2.2. Департамент ЖКГ, реалізуючи повноваження органів місцевого самоврядування в даній галузі, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

  1. Повноваження департаменту ЖКГ

 

3.1. У сфері соціально-економічного, культурного розвитку, планування та обліку:

 

3.1.1. підготовка міських програм (або окремих частин) з питань, що відносяться до сфери повноважень департаменту ЖКГ, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання, а також забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для реалізації міських програм, де департамент ЖКГ виступає у якості виконавця (співвиконавця);

 

3.1.2. розгляд проєктів планів комунальних підприємств, установ і організацій Миколаївської міської ради, по відношенню до яких департамент ЖКГ виступає Уповноваженим органом, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення моніторингу виконання запланованих обсягів діяльності;

 

3.1.3. попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;

 

3.1.4. залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, координація цієї роботи на відповідній території, а також розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади у межах повноважень департаменту ЖКГ;

 

3.1.5. участь у підготовці відповідних документів щодо приймання до комунальної власності міста об’єктів, які не мають балансоутримувача на території міста, крім тих, що розташовані на території приватного сектору;

 

3.1.6. розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів;

 

3.1.7. встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності міста у сфері ЖКГ.

 

3.2. Повноваження у галузі бюджету, фінансів і цін:

 

3.2.1. залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

 

3.2.2. участь в організації та фінансуванні капітальних ремонтів житлових будинків, капітальних ремонтів майна, що перебуває у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку, в межах бюджетних програм, визначених за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради;

 

3.2.3. здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням цін і тарифів у сфері ЖКГ;

 

3.2.4. сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території у сфері житлово-комунального господарства міста.

 

3.3. Повноваження у галузі житлово-комунального господарства, побутового обслуговування та транспортної інфраструктури:

 

3.3.1. управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, транспортної інфраструктури, що перебувають у комунальній власності міста, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

 

3.3.2. забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту, щодо комунальних підприємств, установ і організацій Миколаївської міської ради, по відношенню до яких департамент ЖКГ виступає Уповноваженим органом;

 

3.3.3. здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, розвитку транспортної інфраструктури;

 

3.3.4. здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, транспортної інфраструктури, а також підприємствами, що задіяні у забезпеченні належного благоустрою в м. Миколаєві, за технічним станом, використанням та утриманням інших об’єктів нерухомого майна усіх форм власності на цих підприємствах і об’єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об’єктів у разі порушення нормативно-правових актів екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства;

 

3.3.5. здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунального господарства міста;

 

3.3.6. у сфері житлового господарства:

 

3.3.6.1. сприяння розширенню житлового будівництва;

 

3.3.6.2. сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

 

3.3.6.3. організація проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку; призначення у випадках та в порядку, встановлених законом, управителя багатоквартирного будинку;

 

3.3.6.4. облік обраних моделей договірних відносин управління житловим будинком на об’єктах житлового фонду міста;

 

3.3.6.5. внесення пропозицій власникам нежилих приміщень незалежно від форм власності щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади;

 

3.3.6.6. організація роботи комісій з обстеження стану житлових будинків (квартир) та інших об’єктів житлового господарства, з метою встановлення його відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання;

 

3.3.6.7. є органом місцевого самоврядування, який розглядає звернення та приймає рішення щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води;

 

3.3.6.8. прийняття рішення про початок та закінчення опалювального періоду з урахуванням кліматичних умов згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, державними санітарними нормами і правилами та іншими нормативними документами;

 

3.3.6.9. участь у належному утриманні, реконструкції, реставрації, поточному і капітальному ремонті, технічному переоснащенні спільного майна багатоквартирного будинку у розмірі не менше ніж частка, що належить до комунальної власності, від загальної власності співвласників відповідного багатоквартирного будинку, за умови виділення відповідного фінансування;

 

3.3.7. у сфері комунального господарства:

 

3.3.7.1. забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;

 

3.3.7.2. встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, зокрема стосовно таких комунальних послуг як централізоване водопостачання та водовідведення, а також послуг з управління побутовими відходами;

 

3.3.7.3. регулювання діяльності суб’єктів відносин у сфері теплопостачання;

 

3.3.7.4. підготовка проєктів місцевих програм розвитку у сфері теплопостачання, участь у розробці та впровадженні державних і регіональних програм у цій сфері;

 

3.3.7.5. здійснення контролю за забезпеченням споживачів тепловою енергією відповідно до нормативних вимог;

 

3.3.7.6. погодження на розміщення в межах міста нових або реконструкцію діючих об’єктів теплопостачання та сприяння розвитку систем теплопостачання на території міста;

 

3.3.7.7. щоквартальне оприлюднення встановлених для всіх категорій споживачів тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій та когенераційних установок);

 

3.3.7.8. погодження інвестиційних програм стосовно об’єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності, крім тих, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

 

3.3.7.9. погодження питань розміщення на території міста об’єктів електроенергетики виходячи з інтересів територіальної громади;

 

3.3.7.10. участь у розробленні планів розвитку систем розподілу електричної енергії на території міста;

 

3.3.7.11. сприяння розвитку електроенергетики в місті;

 

3.3.7.12. підготовка проєктів та забезпечення реалізації місцевих програм у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, участь у розробленні та реалізації відповідних державних і місцевих програм;

 

3.3.7.13. надання згоди на розміщення на відповідній території нових або реконструкцію діючих об’єктів, діяльність яких може завдати шкоди джерелам та системам питного водопостачання та/або системам водовідведення;

 

3.3.7.14. обмеження, тимчасова заборона діяльності підприємств у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення в межах своїх повноважень;

 

3.3.7.15. встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді;

 

3.3.7.16. встановлення зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого водопостачання;

 

3.3.7.17. розроблення і реалізація схем водопостачання, що перебувають у комунальній власності;

 

3.3.7.18. обмеження або заборона використання підприємствами питної води для промислових цілей;

 

3.3.7.19. прийняття рішень з проведення державної експертизи проектів господарської діяльності, що можуть негативно вплинути на якість питної води та системи питного водопостачання;

 

3.3.8. у сфері забезпечення належного благоустрою міста:

 

3.3.8.1. прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону. Підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів;

 

3.3.8.2. вирішення питань організації управління побутовими відходами, відходами будівництва та знесення, знешкодження та захоронення трупів тварин;

 

3.3.8.3. організація утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства, що знаходяться у комунальній власності міста та закріплені за департаментом ЖКГ;

 

3.3.8.4. організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення;

 

3.3.8.5. здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

 

3.3.8.6. організація діяльності щодо поводження з безпритульними тваринами у місті шляхом координації роботи відповідного комунального підприємства. Підготовка та подання на розгляд сесії міської ради відповідних програм поводження з тваринами;

 

3.3.8.7. прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування;

 

3.3.8.8. впровадження в межах відповідного населеного пункту автоматизованої системи контролю оплати вартості послуг з паркування, затвердження технічних вимог та завдання до цієї системи;

 

3.3.8.9. розроблення (замовлення розроблення) та подання на розгляд сесії міської ради схеми санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів, забезпечення виконання цільових показників щодо підготовки для повторного використання та рециклінгу побутових відходів;

 

3.3.8.10. затвердження норм надання послуг з управління побутовими відходами;

 

3.3.8.11. визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з управління побутовими відходами;

 

3.3.8.12. забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

 

3.3.8.13. організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і порядку;

 

3.3.8.14. організація місць відпочинку для населення;

 

3.3.8.15. здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням територій населених пунктів, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів), озелененням таких територій, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо;

 

3.3.8.16. визначення місць стоянок транспортних засобів та майданчиків для паркування на об’єктах благоустрою;

 

3.3.8.17. визначення графіків роботи зовнішнього освітлення території;

 

3.3.8.18. визначення на об’єктах благоустрою місць розміщення громадських вбиралень;

 

3.3.8.19. є організатором конкурсу з визначення підприємств з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, укладає договір про виконання робіт з утримання та/або ремонту об’єкта/об’єктів благоустрою, за якими проходив конкурсний відбір;

 

3.3.8.20. підготовка рішення щодо визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для утримання об’єктів благоустрою;

 

3.3.8.21. визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища;

 

3.3.8.22. інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

 

3.3.8.23. забезпечення роздільного збирання побутових відходів та забезпечення виконання цільових показників щодо підготовки для повторного використання та рециклінгу побутових відходів;

 

3.3.8.24. є організатором конкурсу з визначення суб’єктів господарювання, які здійснюють збирання, перевезення побутових відходів з території міста. За результатами конкурсного відбору укладає договір з переможцем конкурсу на надання послуг зі збирання, перевезення побутових відходів;

 

3.3.8.25. вжиття заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері управління побутовими відходами;

 

3.3.8.26. координація діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що пов’язані із поводженням з відходами у місті, в межах компетенції;

 

3.3.8.27. здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на території міста;

 

3.3.8.28. з метою захисту населення від інфекційних хвороб, спільних для людей і тварин (зооантропонозних інфекцій), забезпечення систематичного проведення дератизації на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах;

 

3.3.8.29. надання інформації, проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення щодо управління відходами, сприяння запровадженню роздільного збирання побутових відходів;

 

3.3.8.30. здійснення інших повноважень у сфері забезпечення належного благоустрою відповідно до законів України;

 

3.3.8.31. здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону;

 

3.3.8.32. забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах міста;

 

3.3.8.33. виконання всіх необхідних підготовчих та організаційних дій, які необхідні для організації святкових та культурно-масових заходів у м. Миколаєві, у тому числі забезпечення та оплата всіх необхідних енергоносіїв для таких заходів, збирання та перевезення побутових відходів та забезпечення чистоти та порядку на відповідних територіях за дорученням відповідних організаційних комітетів, вищих посадових осіб та органів тощо;

 

3.3.8.34. приймання рішення від імені власників об’єктів благоустрою комунальної форми власності відповідно до законодавства у сфері благоустрою населених пунктів в частині реалізації положень Закону України «Про благоустрій населених пунктів», а також порядку ремонту та утримання об’єктів благоустрою;

 

3.3.8.35. затвердження для балансоутримувачів об’єктів благоустрою зеленого господарства комунальної власності заходів з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою;

 

3.3.8.36. забезпечення збереження та догляду за зеленими насадженнями на безхазяйних територіях та пустирях, за умови виділення відповідного бюджетного асигнування.

 

3.4. Повноваження у галузі будівництва:

 

3.4.1. організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

 

3.4.2. виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності у порядку та відповідно до вимог діючого законодавства;

 

3.4.3. розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на території міста;

 

3.4.4. залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування; організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів у випадках та порядку, що передбачений вимогами діючого законодавства;

 

3.4.5. організація реставрації пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників за окремим дорученням керівництва міської ради.

 

3.5. Створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку шляхом реалізації проєктів та заходів, що передбачені відповідними цільовими програмами, в яких у якості виконавця (співвиконавця) визначено департамент ЖКГ.

 

3.6. Повноваження у сфері охорони навколишнього природного середовища:

 

3.6.1. підготовка і подання на затвердження міської ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

 

3.6.2. підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

 

3.6.3. здійснення контролю за додержанням природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

 

3.6.4. погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

 

3.6.5. подання пропозицій щодо визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;

 

3.6.6. здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

 

3.6.7. є компетентним органом з питання видалення дерев, кущів, газонів, квітників у населених пунктах у порядку, що визначений Кабінетом Міністрів України;

 

3.6.8. здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування відповідно до закону;

 

3.6.9. координація на території міста діяльності спеціально уповноважених державних органів управління з охорони природи;

 

3.6.10. координація діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності та підпорядкування з питань охорони навколишнього природного середовища;

 

3.6.11. організація розробки та подання на затвердження міської ради місцевих екологічних програм;

 

3.6.12. організація збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів на території міста;

 

3.6.13. формування і використання місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища у складі місцевих бюджетів;

 

3.6.14. погодження поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;

 

3.6.15. організація екологічної освіти та екологічного виховання громадян;

 

3.6.16. виконання функцій органу управління якістю атмосферного повітря;

 

3.6.17. розгляд та погодження заяв про наміри у складі розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» відповідно до вимог діючих нормативних документів;

 

3.6.18. забезпечення виконання положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» в частині повноважень, що покладені на органи місцевого самоврядування;

 

3.6.19. здійснення обліку зелених насаджень у місті;

 

3.6.20. створення та забезпечення функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, які є складовою мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації;

 

3.6.21. забезпечення систематичного та оперативного інформування населення, підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища, захворюваності населення.

 

3.7. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян:

 

3.7.1. сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України;

 

3.7.2. підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійної та/або рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов;

 

3.7.3. розроблення та здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб;

 

3.7.4. організація в установленому порядку навчання особового складу комунальних аварійно-рятувальних служб та аварійно-рятувальних служб громадських організацій.

 

3.8. участь у забезпеченні проведення профілактичних і протиепідемічних заходів на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах, а також робіт по ліквідації епідемій та спалахів інфекційних хвороб і вирішення питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення цих заходів і робіт.

 

3.9. інформування населення відповідно до законодавства про стан виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, а також про відповідність якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам.

 

3.10. З організації безпеки дорожнього руху:

 

3.10.1. організація дорожнього руху на території міста згідно з відповідними генеральними планами, проєктами детального планування та забудови населених пунктів, автоматизованих систем керування дорожнім рухом, комплексних транспортних схем і схем організації дорожнього руху та з екологічно безпечними умовами;

 

3.10.2. проведення роботи по пропаганді безпеки дорожнього руху;

 

3.10.3. встановлення порядку і здійснення заходів щодо забезпечення охорони транспортних засобів на платних стоянках та в колективних гаражах;

 

3.10.4. впровадження заходів щодо ліквідації місць концентрації дорожньо-транспортних пригод на аварійно небезпечних ділянках вулиць, доріг та залізничних переїздах, які відносяться до об’єктів комунальної власності міста;

 

3.10.5. затвердження вимог до облаштування майданчиків для паркування транспортних засобів з урахуванням норм, нормативів, стандартів у сфері благоустрою населених пунктів, державних будівельних норм, технічних умов, Правил дорожнього руху та інших нормативних документів;

 

3.10.6. визначення шляхів стимулювання користування електромобілями та іншими екологічними видами транспорту.

 

3.11. З організації діяльності:

 

3.11.1. залучення за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради, установ, підприємств, громадських об’єднань тощо фахівців для підготовки нормативних і інших документів, розробки і здійснення заходів, які проводяться департаментом ЖКГ відповідно до покладених на нього завдань;

 

3.11.2. скликання у встановленому порядку нарад з питань, що входять до компетенції департаменту ЖКГ;

 

3.11.3. організація заходів з навчання, координації та контролю відповідно до завдань діяльності та функцій департаменту ЖКГ;

 

3.11.4. одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування;

 

3.11.5. участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;

 

3.11.6. порушення питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні трудової дисципліни, законодавства України з питань, що відносяться до функцій та завдань департаменту ЖКГ;

 

3.11.7. внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради;

 

3.11.8. опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

 

3.12. Департамент ЖКГ здійснює інші повноваження, які передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормами чинного законодавства України у сфері житлово-комунального господарства.

 

  1. Структура департаменту ЖКГ.

 

4.1. Структуру департаменту ЖКГ, штатну чисельність затверджує міський голова.

 

4.2. Працівників департаменту ЖКГ призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту ЖКГ.

 

Заступників директора призначає на посади та звільняє з посад міський голова у порядку, визначеному законодавством.

 

4.3. Положення про структурні підрозділи департаменту ЖКГ затверджуються директором департаменту ЖКГ. Посадові обов’язки працівників департаменту ЖКГ визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту ЖКГ.

 

Посадові обов’язки директора департаменту ЖКГ визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

4.4. При департаменті ЖКГ може діяти управління технічного нагляду та проєктно-договірної роботи, у тому числі у якості служби замовника, відносно об’єктів будівництва та поточного ремонту, яке утримується за рахунок відрахувань від бюджетних витрат на будівництво та поточний ремонт (до 2,5 відсотків).

 

4.5. У складі департаменту ЖКГ діє юридична служба (відповідний структурний підрозділ (відділ), на який покладено функції юридичної служби), посадові особи якої (начальник, заступник начальника, головні спеціалісти) уповноважені представляти інтереси департаменту ЖКГ, територіальної громади та інших виконавчих органів, у судах будь-якої юрисдикції та інстанції, за дорученням у порядку самопредставництва, а також представляти інтереси департаменту ЖКГ, територіальної громади та інших виконавчих органів у відносинах з іншими особами, органами державної влади та місцевого самоврядування на підставі відповідних довіреностей.

 

  1. Керівництво департаменту ЖКГ.

 

5.1. Департамент ЖКГ очолює директор департаменту житлово-комунального господарства (далі – директор департаменту ЖКГ), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

 

5.2. Директор департаменту ЖКГ:

 

5.2.1. здійснює керівництво діяльністю департаменту ЖКГ, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на департамент завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в департаменті ЖКГ;

 

5.2.2. вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань;

 

5.2.3. планує роботу департаменту ЖКГ, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради;

 

5.2.4. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту ЖКГ;

 

5.2.5. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності  працівників департаменту ЖКГ;

 

5.2.6. з метою належного виконання повноважень, що покладені на департамент ЖКГ, та прав, які передбачені цим Положенням, директор департаменту ЖКГ має право затверджувати порядки, положення, правила тощо, які необхідні для реалізації положень, що передбачені розділом 3 цього Положення;

 

5.2.7. забезпечує дотримання працівниками департаменту ЖКГ правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни;

 

5.2.8. надає оперативні завдання та доручення керівникам підпорядкованих підприємств;

 

5.2.9. вносить пропозиції щодо укладання контрактів з керівниками підприємств, що знаходяться у комунальній власності та працюють у галузі житлово-комунального господарства, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Має право представляти їх до нагородження;

 

5.2.10. підписує видані у межах компетенції департаменту ЖКГ акти, накази, ордери на видалення зелених насаджень, доручення та інші документи, що видаються департаментом ЖКГ під час реалізації повноважень, що передбачені цим Положенням, організовує перевірку їх виконання.

Основною формою прийняття рішень департаментом ЖКГ є накази.

 

5.2.11. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

  1. Заключні положення.

 

6.1. Працівники департаменту ЖКГ повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

 

6.2. Працівники департаменту ЖКГ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників департаменту ЖКГ при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

6.3. Працівники департаменту мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

 

6.4. Реорганізація та ліквідація департаменту ЖКГ здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.